Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
171289

Ngành tuyên giáo Thọ Xuân: Phát huy truyền thống 93 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 16/08/2023 10:55:49

Cách đây 93 năm, ngày 01/8/1930, Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 01/8". Tài liệu này khi vừa phát hành đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức bóc lột, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Với ý nghĩa đặc biệt đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

 Trong suốt các thời kỳ cách mạng, dù ở bất cứ giai đoạn nào, công tác Tuyên giáo luôn được Đảng ta xác định là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội. 93 năm qua, dù tên gọi, cơ cấu, tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục của ngành Tuyên giáo là thống nhất và xuyên suốt.

Cùng với sự trưởng thành của ngành Tuyên giáo cả nước, thời gian qua, ngành Tuyên giáo huyện Thọ Xuân đã phát huy truyền thống vẻ vang làm tốt chức năng tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã luôn nỗ lực phấn đấu, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ huyện, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Từ đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận thống nhất trong xã hội.
Công tác thông tin, tuyên truyền phong phú, toàn diện, bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, tỉnh và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị,kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của huyện, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngành Tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương, đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,... qua đó tạo khí thế, niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai Chuyên đề năm 2023, góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học và làm theo Bác trong giai đoạn mới, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm của địa phương, đơn vị. Toàn ngành luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy, cũng như bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tiến hành đồng bộ các hoạt động công tác tuyên giáo. Hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội ngày càng chủ động, có tính dự báo và định hướng tư tưởng kịp thời. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, gỡ bỏ, xử lý các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, quyết liệt, đi vào chiều sâu, tạo được thế trận đồng bộ, mạnh mẽ trên cả mặt "xây" và "chống".

Thời gian tới, những người làm công tác tuyên giáo của huyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở; thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và thù địch theo phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", lấy thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực…Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045... Chủ động, tích cực theo dõi, nắm bắt và báo cáo định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất về tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và dư luận xã hội. Phát huy vai trò BCĐ 35 huyện, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và chỉ đạo đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Tự hào về truyền thống 93 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tuyên giáo huyện Thọ Xuân tiếp tục đoàn kết, chủ động, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, chuyên nghiệp, hiện đại hơn trên từng lĩnh vực công tác, không ngừng vun đắp niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành huyện NTM nâng cao trước năm 2024, đến năm 2025 trở thành một trong 3 huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh, đến trước năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Nguồn: Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

  

Ngành tuyên giáo Thọ Xuân: Phát huy truyền thống 93 năm xây dựng và trưởng thành

Đăng lúc: 16/08/2023 10:55:49 (GMT+7)

Cách đây 93 năm, ngày 01/8/1930, Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 01/8". Tài liệu này khi vừa phát hành đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức bóc lột, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Với ý nghĩa đặc biệt đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

 Trong suốt các thời kỳ cách mạng, dù ở bất cứ giai đoạn nào, công tác Tuyên giáo luôn được Đảng ta xác định là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội. 93 năm qua, dù tên gọi, cơ cấu, tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục của ngành Tuyên giáo là thống nhất và xuyên suốt.

Cùng với sự trưởng thành của ngành Tuyên giáo cả nước, thời gian qua, ngành Tuyên giáo huyện Thọ Xuân đã phát huy truyền thống vẻ vang làm tốt chức năng tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã luôn nỗ lực phấn đấu, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ huyện, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Từ đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận thống nhất trong xã hội.
Công tác thông tin, tuyên truyền phong phú, toàn diện, bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, tỉnh và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị,kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của huyện, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngành Tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương, đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,... qua đó tạo khí thế, niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai Chuyên đề năm 2023, góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học và làm theo Bác trong giai đoạn mới, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm của địa phương, đơn vị. Toàn ngành luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy, cũng như bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tiến hành đồng bộ các hoạt động công tác tuyên giáo. Hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội ngày càng chủ động, có tính dự báo và định hướng tư tưởng kịp thời. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, gỡ bỏ, xử lý các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, quyết liệt, đi vào chiều sâu, tạo được thế trận đồng bộ, mạnh mẽ trên cả mặt "xây" và "chống".

Thời gian tới, những người làm công tác tuyên giáo của huyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở; thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và thù địch theo phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", lấy thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực…Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045... Chủ động, tích cực theo dõi, nắm bắt và báo cáo định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất về tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và dư luận xã hội. Phát huy vai trò BCĐ 35 huyện, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và chỉ đạo đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Tự hào về truyền thống 93 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tuyên giáo huyện Thọ Xuân tiếp tục đoàn kết, chủ động, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, chuyên nghiệp, hiện đại hơn trên từng lĩnh vực công tác, không ngừng vun đắp niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành huyện NTM nâng cao trước năm 2024, đến năm 2025 trở thành một trong 3 huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh, đến trước năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Nguồn: Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

  

Thủ tục hành chính